Gå til hovedinnhold

Standard salgs- og leveringsbetingelser

1. Ordrebekreftelse

Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen.
Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelse, må dette gjøres skriftlig umiddelbart, og senest innen to dager
etter utsendt ordrebekreftelse.
Oppdragstaker har påtatt seg et arbeid med å levere og montere utstyr som er beskrevet i ordrebekreftelsen. Vilkår som
pris, leveringstid m v, som er nærmere avtalt gjennom bestilling og ordrebekreftelse, går ved eventuell konflikt foran
vilkår i disse leverings- og monteringsbestemmelser.

2. Forhold på monteringsstedet

Oppdragersgiver har i utgangspunktet ansvaret for å besørge at de nødvendige tillatelser til arbeidet foreligger fra offentlige myndigheter, gårdeier m v.
Hvis stillaser, lifter og heiser forefinnes på monteringsstedet, forutsettes det at oppdragstaker kan benytte disse vederlagsfritt. Oppdragstaker forbeholder seg retten til å godkjenne tilkomstsystemene for våre installasjonsarbeider.
Dette gjelder plass og løftekapasitet på bevegelige systemer, samt sikkerhet og oppbygning av faste stillaser.
Hvis oppdragsgiver har ansvaret for stillas vil stillaser som medfører f.eks liggende, kne stående eller andre potensielt
helsefarlige stillinger ikke bli godkjent. Dersom slikt utstyr ikke forefinnes på monteringsstedet, vil kostnader til slikt utstyr
komme som et tillegg i prisen, og faktureres etter en enhver tids gjeldende prisliste fra benyttet underleverandør.
Merkostnader i forbindelse med stopp/omarbeiding ol. vil bli belastet kunden i sin helhet.
BGR AS forplikter seg til å ta hensyn til eksisterende bygg, vegetasjoner m v i sitt arbeid. BGR AS skal foreta
regelmessig opprydding og fjerne alt ubrukt materiale og avfall ved arbeidets slutt.

3. Risiko for skade i monteringstiden

Inntil overtakelse har funnet sted har oppdragstaker risikoen for varer og det som er utført av arbeid. Overtakelse skal skje skriftlig og kan kun nektes ved vesentlige feil/mangler. Ved levering gjelder kjøpsloven.
Oppdragstaker innkaller skriftlig til overtakelsesforretning. Se pkt 8.
Oppdragsgiver skal sikre at varen/leveransen er forsikret.
Hvis varer eller utført arbeid blir beskadiget på grunn av ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som naturkatastrofer m v, skal oppdragstaker likevel ha fullt betalt for det som er levert og utført. Det samme gjelder når slike
omstendigheter umuliggjør ferdigstillelse i lengre tid.

4. Tidsfrister, fristforlengelse

Oppdragstakers levering og utførelse samt oppdragsgivers medvirkning skal skje i overensstemmelse med avtalte tidsfrister. Oppdragstaker har rett til fristforlengelse dersom de blir forsinket som følge av endringer oppdraget krever
eller ved feil eller forsinket levering av tegninger, beskrivelser, utstyr med mer som oppdragsgiver skal levere selv eller ved andre, eller annet som kan henføres til oppdragsgivers forhold.
Oppdragstaker har likeledes rett til fristforlengelser dersom det godtgjøres at fremdriften hindres av forhold utenfor oppdragstakers kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlig påbud og forbud, streik, lock-out samt dokumentert mangel på varer nødvendig for oppdragstaker utførelser.
Ved frist forlengelse har oppdragstaker krav på dekning av merutgifter som han er påført.
Samme rett til fristforlengelse gjelder ved mangelfullt arbeidsgrunnlag eller feil tegninger.
Dette har oppdragstaker ansvaret for. Alle våre priser er kalkulert med tanke på kontinuerlig fremdrift (hele arbeidsdager), hinder eller stopp for avtalt oppmøtte blir fakturert.

5. Endringer / avbestilling

Oppdragsgiver har rett til å pålegge endringer i arbeidet med inntil 15% i netto tillegg til kontraktssum. Endringer utover
dette nivå krever samtykke fra oppdragstaker. Oppdragsgiver har rett til å avbestille hele eller deler av arbeidet.
Oppdragstaker har i tilfelle krav på erstatning for økonomisk tap som følge av avbestilling. Hvis netto fradrag i
kontraktssummen utgjør mer enn 15%, anses hele fradraget som delvis avbestilling. Oppdragstaker forbeholder seg
retten til å avslutte / suspendere arbeid og leveringer, hvor det foreligger betalingsmislighold på de fakturaer som er
utstedt i henhold til forfall.

6. Mangler

Varen eller ytelsen har mangler dersom de ikke dekker de krav eller spesifikasjon som fremkommer i ordrebekreftelsen eller kravspesifikasjon som følger av avtalen eller bilag. Forutsetning som er nedlagt i denne dokumentasjonen har
kunden ansvar for å dokumentere at er en del av avtalen. Kunden skal undersøke varer som er levert umiddelbart når de mottas.
Retur og omlevering skal være avtalt skriftlig. I denne avtalen skal det fremgå om returen / omleveringen godkjennes av oppdragstaker og hvem som skal betale for ny leveranse. Mangler det en slik avtale har oppdragstaker rett til å fakturere
for omleveringer / retur.
Foreligger en mangel i henhold til det beskrevne arbeid og vanlig god utførelse, er oppdragstaker forpliktet til å utbedre vederlagsfritt, jfr dog avsnittet ovenfor.
Hvis mangler ikke utbedres innen rimelig tid etter skriftlig varsel fra oppdragsgiver, kan utbedringsarbeidene settes bort til andre for oppdragstakers regning. Hvis kostnadene til utbedringsarbeider blir uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås, kan utbedring ikke kreves. I stedet gis et prisavslag som minst settes til den besparelsen oppdragstaker har hatt.
Hvis en mangel har påført oppdragsgiver et økonomisk tap som ikke dekkes ved utbedring, kan han kreve erstatning dersom tapet har sin årsak i forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos oppdragstaker. Uansett kan ikke
erstatning/omlevering utgjøre mer enn avtalens/leveringens verdi.

7. Overtakelse

Etter at oppdragstaker har meldt arbeidet ferdig skriftlig, skal det fra oppdragstaker innkalles til overtakelsesforretning innen 14 dager. Hvis ikke oppdragstaker innkaller, kan oppdragsgiver gjøre det med rimelig frist. Hvis en av partene ikke møter uten gyldig grunn, kan den annen part avholde overtakelsesforretning alene.
Det skal skrives en protokoll hvor samtlige mangler noteres. De tilstedeværende underskriver protokollen. Mangler som burde vært oppdaget og notert, kan ikke senere påberopes. Hvis oppdragsgiver tar arbeidet i bruk uten overtagelsesforretning, anses virkningen av overtakelsen å inntre 6 dager etter ibruktakelsen.
Virkningen av overtakelse er:
– Risikoen for arbeidet går over på oppdragsgiver
– Reklamasjonsfrist begynner å løpe
– Oppdragstaker får rett til sluttoppgjøret
Overtakelsesprotokoll kan ved mindre oppdrag gjøres av ansvarlig montør direkte med kunde når oppdraget er utført.
Dette avtales direkte mellom BGR AS montør og kunde.

8. Reklamasjon

En mangel som først viser seg etter overtakelse, må oppdragsgiver påberope seg uten ugrunnet opphold etter at han
har eller burde ha oppdaget den, for ikke å miste retten til å reise krav i anledning mangelen. Reklamasjon kan ikke
fremsettes senere enn 2 år etter overtakelse. Reklamasjon skal være skriftlig. Innen utløpet av reklamasjonsfristen kan
hver av partene kreve at det skal avholdes en felles besiktigelse. Oppdragsgiver kan kreve reklamert mangel utbedret.
Utbedringsarbeidene dekker materialer og arbeid. Oppdragsgiver skal dekke kostnader for tilkomst i form av lift og
stillas.
Reklamasjonsfrist ut over 2 år krever serviceavtale gjeldende fra dag 1 – Det er oppdragsgivers ansvar å inngå
serviceavtalen.

9. Betalingsbetingelser

Betalingsfrist er 30 dager, ved forsinket betaling betales renter etter forsinkelsesrenteloven.
1/3 av kontraktssum betales ved bestilling, 1/3 før utsendelse/oppstart montasje og resterende når varen er
levert/overlevert. Ved større ordre kan BGR AS forlange bankgaranti.
Leverte varer er vår eiendom inntil hele fakturabeløpet er innbetalt. BGR AS har salgspant i de leverte varer.

 

About privacy & cookies on this site

When you use this site, cookies and other technologies collect data to improve and enhance your experience. You can read more about how we handle your data under our privacy policy. By accepting cookies, you accept the use of cookies and similar technologies.